Павел Васильевтің
Музей-үйі
қаз

Анонс мероприятий к 105-летию П.Васильева

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты

Павлодар облысы әкімдігі, Павлодар облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама баскармасының «П. Васильевтің Музей-үйі» КМҚК

 

«Творчество Павла Васильева в ХХI веке: проблемы и перспективы исследования» атты Павел Васильевтің 105-ж. арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

 

БАҒДАРЛАМАСЫ

Палодар қаласы 2014 ж. 05.12.

09.00-10.00

Қатысушыларды тіркеу / Регистрация участников

10.00-12.35

Пленарлық отырыс / Пленарное заседание

14.00-16.00

Секциялық отырыс / Секционные заседания

(Бейбітшілік көшесі, 60 үй, бас оқу ғимараты)

 

ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС

10.00.-10.05.

Кіріспе сөз / Вступительное слово

Нұрғали Рахымғалиұлы Аршабеков - ПМПИ ректоры, философия ғылымдарының докторы / ректор ПГПИ, доктор философских наук

10.05.-10.10.

Құттықтау сөзі / Приветственное слово

Орсариев Арын Амангелдіұлы – Павлодар облысы әкімінің орынбасары / заместитель акима Павлодарской области

10.10.-10.15.

Ақын қызы Наталья Павловна Васильеваның конференция қатысушыларына арналған бейне-сәлемі / Видео-приветствие участникам конференции Натальи Павловны Васильевой, дочери поэта

10.15.-10.20.

Құттықтау хаты/Приветственный адрес

Нұрғали Рахымғалиұлы Аршабеков - ПМПИ ректоры, философия ғылымдарының докторы / ректор ПГПИ, доктор философских наук

10.20.-10.25.

Құттықтау хаты / Приветственный адрес

Арман Кани - ақын, Қазақстан Республикасы жазушылар Одағының Павлодар облыстық филиалының төрағасы / поэт, председатель Павлодарского филиала Союза писателей Казхастана

10.25.-10.35.

Құттықтау хаты / Приветственный адрес

Татьяна Ивановна Кузина – «Славянский культурный центр» қоғамдық

бірлестігінің төрағайымы / председатель общественного объединения «Славянский культурный центр»

10.35.-10.55.

Галина Викторовна Великовская – Мемлекеттік әдебиет музейінің ғылыми-ағартушылық және әдістемелік жұмыс бөлімінің аға ғылыми қызметкері (Ресей Федерациясы, Мәскеу қ.) / старший научный сотрудник отдела научно-просветительской и методической работы Государственного литературного музея (г. Москва, Российская Федерация)

Баяндама тақырыбы: Моя жизнь, увлечения и развлечения…Хороший город Москва». Мемлекеттік әдебиет музейінің  қолжазба қорларындағы Павел Васильевтің альбомы.

Тема доклада: «Моя жизнь, увлечения и развлечения…Хороший город Москва». Альбом Павла Васильева в рукописном фонде  Государственного литературного музея

11.15.-11.35.

Надежда Александровна Бронш – П. Васильев атын. кітапхана меңгерушісі (Омбы қ., Ресей Федерациясы) / заведующий библиотекой им. П. Васильева (г. Омск, Российская Федерация)

Баяндама тақырыбы: Ұрпаққа ескерту ретіндегі ақын тағдыры

Тема доклада: Судьба поэта как напоминание потомкам

10.55.-11.15.

Валерий Иванович Хомяков – Ф.М. Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университетінің филология ғылымдарының докторы, профессор (Омбы қаласы, Ресей Федерациясы) / доктор филологических наук, профессор Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (г. Омск, Российская Федерация)

Баяндама тақырыбы: Павел Васильев поэзиясындағы тұрмыс пен болмыс

Тема доклада: Быт и бытие в поэзии Павла Васильева

11.35.-11.55.

Закия Саясатовна Мерц – Павел Васильевтің Музей-үйінің басшысы(Павлодар қ., Қазақстан Республикасы) / руководитель Дома-музея Павла Васильева (г. Павлодар, Республика Казахстан)

Баяндама тақырыбы: Замандардың көзге көрінер байланысы. Музей-үйдің жаңа жәдігері (Қазақстан Республикасы, Павлодар қ.)

Тема доклада: Зримая связь времен. Новый экспонат Дома-музея       (г. Павлодар, Республика Казахстан)

11.55.-12.15.

Галина Николаевна Старченко – ПМПИ орыс тілі және әдебиет кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты (Павлодар қ., Қазақстан Республикасы) / кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и литературы ПГПИ (г. Павлодар, Республика Казахстан)

Баяндама тақырыбы: Павел Васильевтің тағдыры мен шығармашылығындағы Қазақстан

Тема доклада: Казахстан в судьбе и творчестве Павла Васильева

12.15.-12.30.

Ольга Сергеевна Коляда – ПМПИ филология мен тарих факультетінің студенті (Павлодар қ., Қазақстан Республикасы) / студентка факультета филологии и истории ПГПИ (г. Павлодар, Республика Казахстан)

Баяндама тақырыбы: Павел Васильев шығармашылығындағы вокативтер

Тема доклада: Вокативы в творчестве Павла Васильева